సిపిఐ జాతీయ మహాసభలలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రతినిధుల సమావేశం….

సిపిఐ 24వ జాతీయ మహాసభల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రతినిధుల సమావేశం........