సిపిఐ జాతీయ 24వ మహాసభల్లో సిపిఐ పతాకాన్ని ఎగరవేసిన సిపిఐ మాజీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి సురవరం సుధాకర్...

సిపిఐ 24 జాతీయ మహాసభల్లో సిపిఐ పతాకాన్ని ఎగరవేసిన సిపిఐ మాజీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి మాజీ ఎంపీ సూరవరం సుధాకర్ రెడ్డి............