Thirteenth Congress, Patna
12th to 17th March, 1986

General Secretary: C. Rajeswara Rao
Central Secretariat Members
Secretaries:
Indrajit Gupta
Indradeep Sinha
Jagannath Sarkar
N. Rajasekhar Reddy
N.E. Balaram
M. Farooqui
A.B. Bardhan
Homi Daji

Central Executive Committee Members
1. C. Rajeswara Rao
2. Indrajit Gupta
3. Indradeep Sinha
4. Jagannath Sarkar
5. N. Rajesekhara Reddy
6. N.E. Balaram
7. M. Farooqui
8.A.B. Bardhan
9. Homi Daji
10.N.K. Krishnan
11.Romesh Chandra
12.Dr. Z.A. Ahmad
13.S. Kumaran
14.Raj Bahadur Gour
15.Parvathi Krishnan
16.Phani Bora
17.P.K. Kodiyan
18.N. Giri Prasad
19.Promode Gogoi
20.Sunil Mukherjee
21.Ramavatar Sharma
22.M.S. Krishnan
23.P.K. Vasudevan Nair
24.Avtar Singh Malhotra
25.M. Kalyansundram
26.P. Manickam
27.Sarjoo Pandey
28.Biswanath Mukherjee
29.Chaturanan Mishra
30.Geeta Mukherjee
31.M. Ibohal
Ex-Officio Member
Kali Shankar Shukla (Chairman, CCC)