Tenth Congress, Vijayawada
27th January to 2nd February, 1975
Chairman: S.A. Dange
General Secretary: C. Rajeswara Rao
Secretaries:
Bhupesh Gupta
N.K. Krishnan
Yogindra Sharma
Indradeep Sinha
Indrajit Gupta
Rajashekhara Reddy
S.Kumaran
Central Executive Committee Members
1.S.A. Dange
2.Rajeswara Rao
3.N.K. Krishnan
3.Bhupesh Gupta
5.Indrajit Gupta
6.Yogindra Sharma
7.Rajashekhara Reddy
8. Indradeep Sinha
9.S.Kumaran
10.Z.A. Ahmad
11.M. Farooqui
12.Mohit Sen
13.Gopal Banerjee
14.M. Kalyana Sundaram
15.P.K. Vasudevan Nair
16.S.G. Sardesai
17.Avtar Singh Malhotra
18.Bhoginder Jha
19.Phani Bora
20.Kali Shankar Shukla
21.H.K. Vyas
22.Biswanath Mukherjee
23.C.K. Chandrappan
24.Romesh Chandra
25.Jagannath Sarkar
26.Bhikhalal
27.Homi Daji
28.Parvati Krishnan
29.Raj Bahadur Gour
30.Tamma Reddy Satyanarayana
31.M.N. Govindan Nair
Ex-Officio Member
Dr. G. Adhikari (Chairman, CCC)